Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Examinarea cererii privind rectificarea, modificarea şi completarea actului de stare

 Informaţii generaleExaminarea de către oficiul stare civilă (în continuare OSC) a cererii privind rectificarea, modificarea şi completarea actului de stare civilă reprezintă o procedură de modificare a datelor înscrise în actul de stare civilă în temeiul deciziei oficiului stare civilă la solicitarea titularului acestuia sau persoanei îndreptăţite în cazurile: • lipsei unor date în actele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii,  datele despre părinţi, etc.);
 • inexactităţii datelor înscrise în actul de stare civilă;
 • identificării greşelilor care au fost comise la înregistrarea actelor de stare civilă (omisiuni de date şi cuvinte, denaturări etc.);
 • neglijării regulilor stabilite pentru înregistrarea actelor respective;
 • schimbării numelui şi/sau a prenumelui copilului minor;
 • completării rubricii privind tatăl din actul de naştere al copilului, modificării sau omiterii datelor respective, în cazul în care rubrica respectivă a fost completată la indicaţia mamei solitare;
 • rectificării numelui şi/sau prenumelui în legătură cu schimbarea sexului (în caz de hermafroditism);
 • în alte cazuri prevăzute de legislaţie.


OSC va examina cererea respectivă doar în cazul, în care motivele privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă sunt temeinice şi nu există litigii între persoanele interesate. În cazul dezacordului între persoanele interesate, problema privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă urmează a fi soluţionată de instanţa judecătorească.


Cererea privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii. În cazuri excepţionale, la existenţa motivelor temeinice, acest termen poate fi prelungit pînă la 3 luni. SusSchimbarea numelui şi/sau a prenumelui copilului minor cu vîrsta de pînă la 16 aniOSC poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani în baza acordului comun al părinţilor (sau a unuia dintre ei), în cazul în care părinţii poartă numele de familie diferit.


Schimbarea numelui al ambilor părinţi atrage după sine rectificarea numelui şi al copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.


În cazul schimbării numelui al unuia dintre părinţi, la solicitarea acestora, numele de familie al copilului poate fi schimbat de către OSC.


În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului este soluţionată de către OSC, cu concursul autorităţii tutelare în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.


Schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se efectuează, în toate cazurile, cu acordul acestuia.


Schimbarea numelui al copilului care a atins virsta de 16 ani în legătură cu schimbarea numelui al ambilor părinţi are loc în modul stabilit pentru schimbarea numelui şi/sau a prenumelui.SusCategorii de solicitanţiPot solicita modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă următoarele categorii de solicitanţi:


 • titularul actului de stare civilă;
 • membrii familiei, rudele decedatului, în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabile prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţii, tutorii sau curatorii, reprezentantul autorităţii tutelare;
 • reprezentantul contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).


Sus


Acte necesare pentru modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilăLa depunerea cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă se prezintă următoarele  acte:


 • cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului (F-11); 
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului şi/sau al persoanei îndreptăţite;
 • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv:
  • certificatul de stare civilă, în caz cînd se solicită operarea modificărilor în actul de deces al rudei sale, pentru  
  • confirmarea gradului de rudenie;
  • documentul, ce conferă solicitantului, titlul de persoană îndreptăţită;
 • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • certificatul de stare civilă care urmează a fi modificat;
 • certificatele de stare civilă (original şi copie) constatatoare privind datele ce urmează a fi modificate;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii;
 • bonul privind achitarea taxei de stat – 10 lei (la eliberarea certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă);


şi după caz:


 • cererea comună a părinţilor (sau a unuia dintre ei) privind  schimbarea numelui şi/sau prenumelui a copilului;
 • acordul copilului care a atins vîrsta de 10 ani la schimbarea numelui şi/sau prenumelui său;
 • avizul autorităţii tutelare privind  schimbarea numelui şi/sau prenumelui a copilului;
 • act medical cu privire la schimbarea sexului,
 • alte documente doveditoare (la necesitate).

 


 SusEtapele soluţionăriiPentru modificarea actului de stare civilă în baza Deciziei OSC urmează să parcurgeţi următoarele etape:


 1. Depunerea cererii:
  Cererea de modificare, completare sau rectificare a actului de stare civilă poate fi depusă:
  la 
  Oficiul stare civilă
   • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
   • care deţine actul respectiv;
   • pe a cărui rază se află instituţia medicală care a eliberat certificatul de schimbare a sexului.
 2. Examinarea cererii:

  OSC examinînd cererea depusă, va organiza dosarul privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă şi în urma cercetării acestuia va emite decizia privind problema în cauză.

  În cazul respingerii cererii privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă, OSC va elibera un răspuns argumentat care poate fi contestat în instanţa judecatorească.

 3. Operarea modificărilor

  Organul de stare civilă care deţine actul respectiv, în temeiul deciziei OSC, va opera modificările necesare şi va elibera certificatul sau extrasul de pe actul de stare civilă modificat.

  !Atenţie. În cazul solicitării certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă modificat, în mod de urgenţă, vă puteţi adresa personal la organul de stare civilă care deţine actul respectiv beneficiind de serviciul - Operarea în modul stabilit a modificărilor în actul de stare civilă (la adresarea personală a solicitantului pentru eliberarea certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă)

 4. Cazuri speciale de aprobare a dosarului de către SSC

  Dosarul privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă, în anumite cazuri, poate fi examinat în vederea aprobării de către Serviciul Stare Civilă (De exemplu: actul de stare civilă  urmează a fi modificat în baza deciziei emise de oficiile de stare civilă din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de autonomie, dacă dosarul respectiv a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii ; actul de stare civilă  care urmează a fi modificat se află numai în posesia SSC etc.).

  Aprobarea dosarului are loc în termen de 15 zile lucrătoare, fără a lua în consideraţie termenul de transmitere poştală.

  Examinarea dosarului privind rectificarea sau completarea actelor de stare civilă de către Serviciul Stare Civilă poate fi executat la solicitarea persoanei şi în regim de urgenţă, în cazul prezentării personale a acestei la Secţia metodică şi examinarea dosarelor a Direcţiei control şi metodologie a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. Mihai Viteazul 11/1.

  Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

  • dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.;
  • copia dosarului de rectificare, de completare a actului de stare civilă, însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit de oficiul stare civilă după anul 1992 din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de autonomie, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii ;
  • bonul privind achitarea taxei pentru servicii;
  • alte documente doveditoare (la necesitate).


 Sus


Termenele, costurile şi locul adresăriiExaminarea de către OSC a cererii privind rectificarea, modificarea şi completarea actului de stare civilă inclusiv schimbarea numelui al copilului minor cu vîrsta de pînă la 16 ani (organizarea dosarului

 

Termenele Costul

În mod ordinar:

2 luni
gratis

În mod de urgenţă:

30 zile
50 lei
15 zile
150 lei
5 zile
250 lei
24 ore 400 lei

 

Examinarea de către SSC a dosarului privind rectificarea, completarea actului de stare civilă (cu excepţia rubricii "naţionalitatea"


Termenele Costul

În mod ordinar:

 Mai mult de 15 zile gratis

În mod de urgenţă:

15 zile
20 lei
5 zile
40 lei
24 ore 60 lei
1 oră 100 lei

 

 Sus

 

Înlesniri*Sunt scutiţi  de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:


 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 


 Sus


Servicii complimentare


La solicitarea serviciului privind rectificarea, modificarea şi completarea actului de stare civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:


Adresaţi o întrebare Sus


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele