Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă

 

 

Informaţii generale

 

 

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

 

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

 

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri: 

 

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

 

 Sus

 

 

Modelele certificatelor de stare civilă

 

 

 


Certificat de naştere

Format: A5

Certificat de căsătorie

Certificat de căsătorie
Format: A5

Certificat de divorţ

Certificat de divorţ
Format: A5


Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5

Certificat de deces

Certificat de deces
Format: A5

Certificat de adopţie

Certificat de adopţie
Format: A5

Certificat de stabilire a paternităţii

Certificat de stabilire a paternităţii
Format: A5

 

 

 Sus

 

Categorii de solicitanţi

 

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

 

Sus

 

  

Acte necesare eliberării

 

 

Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui ;) indicarea obligatorie a termenului de eliberare a documentului şi a codului personal (IDNP);
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului duplicatui sau al persoane care îl reprezintă;

 

 şi după caz:

 

 • dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a).
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii .
 • copia dosarului (de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă) însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii .
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

 Sus

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

Termene Costul serviciului

Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

30 zile

0 lei

10 lei

10 lei

În mod de urgenţă:

20 zile

25 lei

10 lei

35 lei

15 zile

75 lei

10 lei

85 lei

5 zile

125 lei

10 lei

135 lei

24 ore

175 lei

10 lei

185 lei

1 oră

250 lei

10 lei

260 lei

 

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

 • la Serviciul stare civilă
  • care deţine actul respectiv;
  • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi, care va executa cererea Dvs. prin intermediul serviciului poştal;

 

* În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Se scutesc de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la cel de-al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;

 

 • copiii orfani (elevi, studenţi ai instituţiilor de învăţămînt, cu excepţia învăţămîntului cu frecvenţă redusă – pînă la absolvirea instituţiei de învăţămînt respective, însă nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstei de 23 ani);

 

 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită rectificarea greşelilor comise de organul de stare civilă la înregistrarea actelor de stare civilă;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.
 • Autoritatea tutelară se scuteşte de plata tarifului pentru serviciile prestate în interesul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.”;

Notă: În cazul prestării serviciilor de care beneficiază două persoane (prevăzute la poziţiile 35, 47, 48, 49, 50 şi 52) dintre care doar una este scutită de plata serviciilor, scutirea se aplică în proporţie de 50% din tarif.

 

 Sus

 

Servicii complimentare*

 

 

La solicitarea serviciului privind eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele