Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea certificatelor explicative

 

Informaţii generale

 

 

Certificatele explicative sunt acte de stare civilă care întemeiază divergenţele între actele de stare civilă eliberate anterior şi cele actuale, determinate de modificarea procedurii de înregistrare a actelor de stare civilă, sau care confirmă autenticitatea actelor eliberate de OSC, ori explică alte situaţii legate de întocmirea actelor de stare civilă.

 

 

 

 Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiţiei informează:

 

 

 La adresarea cetăţenilor privind eliberarea unui document prin care se va confirma/infirma autorităţilor statelor străine despre întocmirea naşterii copilului conform legislaţiei în vigoare de către organele de stare civilă din Republica Moldova, se va elibera certificatul explicativ cu privire la confirmarea/infirmarea înregistrării naşterii copilului de organele de stare civilă din Republica Moldova.

Certificatul respectiv poate fi solicitat la Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor (mun. Chişinău, str. M. Viteazu, 11/1) conform programului de lucru stabilit.

Acte necesare:

-         certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea (original şi xerox);

-         Declaraţia pe propria răspundere;

-         Buletinul de identitate al mamei şi al tatălui copilului (original şi xerox);

-         Certificatul de căsătorie al părinţilor (original şi xerox);

-         Bonul privind achitarea taxei conform termenului stabilit.”

 

Modelele certificatelor explicative

 

 

Certificatele explicative nu au un conţinut predeterminat şi sunt elaborate pe antetul organului de stare civilă, în forma liberă de funcţionarul responsabil, reieşind de complexitatea problemei abordate.

 

Certificatele explicative se pot referi la următoarele:

 

 • la înregistrarea actelor de căsătorie, pentru perioada anilor 1911-1957, nefiind prevăzute în textul acestora rubrica „Data şi locul naşterii soţilor”, precum şi pentru alte perioade de timp în care nu a fost prevăzută rubrica „Date privind părinţii persoanelor ce se căsătoresc”;
 • la înregistrarea actelor de deces pentru anumite perioade în care nu era prevăzută rubrica „Data şi locul naşterii decedatului”;
 • la înscrierea în certificatele de stare civilă, eliberate după 10.06.2003, la rubrica „Locul naşterii” a denumirii localităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 764-XV privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii ;
 • la confirmarea identităţii unor localităţi, care în rezultatul modificărilor  organizării administrativ-teritoriale a Republicii , pe parcursul perioadelor respective, purtau denumiri diferite;
 • la modalitatea recunoaşterii pe teritoriul Republicii a actelor de stare civilă ale cetăţenilor străini şi apatrizilor, precum şi ale cetăţenilor Republicii eliberate de către organele competente ale ţărilor străine;
 • la lipsa în actele de stare civilă, întocmite în perioada anilor 1911-1944, a rubricii “naţionalitatea”.
 • la confirmarea înregistrării naşterii copilului conform prevederilor alin.(4) art. 23 al Legii privind actele de stare civilă, referitor la confirmarea modalităţii legale privind înscrierea datelor despre tată în actul de naştere şi în certificatul de naştere;
 • cu privire la confirmarea înregistrării, completării, anulării actelor de stare civilă pe numele cetăţenilor străini, apatrizi, refugiaţi, solicitanţi de azil
 • alte tipuri de certificate explicative potrivit competenţei.

 

 Sus

Categorii de solicitanţi

 

 

Certificatele explicative se eliberează la solicitare:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de
  exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

 Sus

 

Acte necesare eliberării

 

Pentru eliberarea certificatelor explicative, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de modelul respectiv naştere 
 • actul de identitate (original şi copie) al solicitantului;
 • certificatele de stare civilă şi/sau extrasele de pe actele de stare civilă care presupun explicaţie;

 

şi după caz:

 

 • dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării

 

Termenele Costul

În mod ordinar:

2 luni gratuit

În mod de urgenţă:

30 zile 20 lei
15 zile 60 lei
5 zile 100 lei
24 ore 140 lei
1 oră 200 lei

 

Certificatul explicativ cu privire la confirmarea identităţii unor localităţi, care în rezultatul modificărilor  organizării administrativ-teritoriale a Republicii , pe parcursul perioadelor respective, purtau denumiri diferite se eliberează gratuit doar concomitent cu duplicatul certificatului de stare civilă/extrasul pe care îl însoţeşte.

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

 

 Sus

 

Înlesniri*

 

 

Sunt scutiţi  de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii R. M. care au participat la conflictele armate în interesul Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

*În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008).

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare:

 

La solicitarea serviciului privind eliberarea certificatului explicativ puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 Sus

 

Adresaţi o întrebare

 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele